3.9

Transylmania (2009)

گروهی از دانشجویان که در کشور رومانی مشغول درس خواندن هستند متوجه میشوند که اگر پارتی گرفتن آنها را نکشد،حتما خون آشام ها باعث کشتن آنها می شوند …