3.5

The Screaming Skull (1958)

یک زن و شوهر که تازه ازدواج کرده اند به خانه زن قبلی شوهر خود که فوت شده است می رود، جایی که باغ های ان خانه توسط باغبان وفادارشان برای زنده نگه داشتن خاطره ان زن نگهداری میشود انجاست که …..