5.4

Platoon Leader (1988)

یک افسر جوان،از ایستگاه غرب به ویتنام فرستاده می شود، جایی که سربزان به او احترام نمی گذارند تا اینکه او زخمی شود و دوباره به یک سرباز عاقل و فرمانده بهتر …