6.4

Hell House LLC (2015)

یک حادثه ی تلخ منجر به مرگ ۱۵ توریست در شب هالووین و در خانه ای خالی از سکنه می شود و بعد از گذشت پنج سال عده ای مستند ساز می خواهند برای کشف حقیقت در مورد مرگ آنها به آن خانه بروند …