6.9

Detective Bureau 2-3: Go to Hell Bastards! (1963)

کارگاه پلیس تاجیما ، که وظیفه ردیابی اسلحه های دزدیده شده را بر عهده دارد، باعث ایجاد حمام خونی می شود و اکنون باید …