7.2

After Lucia (2012)

.Alejandra و پدرش به تازگی به شهر آمده اند . او در مدرسه تازه وارد است و کاری جدید دارد شروع تازه گاهی اوقات پیچیده است وقتی که چیزهای زیادی پشت سر گذاشته شده باشد ….