7.0

Into the West (1992)

پدربزرگی یک اسب را که به تازگی یافته نوه اش می دهد و او اسب را در برج بلوک دوبلین نگه می دارد. اسب از آنها دزدیده می شود و آن ها برای پیدا کردن اسب …