4.7

Gutterballs (2008)

شب بازی بولینگ به جایی کشیده می شود که باعث مرگ یک نوجوان می شود به عنوان یک بازی مرگبار خونین، یک قاتل سریالی تک تک آن ها را مورد هدف قرار داده …