6.9

Path of Blood (2018)

در عمق صحرای عربستان، نوجوانان جویای نام در کمپی برای از بین بردن دولت سعودی برنامه ریزی میکنند. انها ۳ خودرو را به شکل وحشتناکی بمب گذاری و در سمت غربی منفجر می کنند…