5.7

Nightmare (1981)

یک بیمار روانی پس از فرار از تیمارستان شروع به قتل عام مردم میکند که …