5.1

Killer Nun (1979)

یک راهبه که دارای بیماری روانیست بعد از استعمال مورفین دچار اعتیاد شده و به جنون میرسد و تصمیم میگیرد به ساکنان دیگر صومعه خمله ور شده و زندگی را برایشان جهنم سازد.