2.8

Curse of the Nun (2018)

دختری زخم خورده در حال جستجو خانه‌ای جدید است اما روح راهبه‌های دیوانه می‌خواهند او جایی که هست بماند.