7.6

28 Days Later... (2002)

چهار هفته پس از پخش شدن ویروسی وحشتناک و علاج ناپذیر در انگلستان که قربانیان را به موجواتی دیوانه و وحشی تبدیل می کند، عده‌ای از بازماندگان برای یافتن یک پناهگاه، تمام کشور را زیر پا میگذارند.