6.1

We Go On (2016)

«مایلز گریسوم» به هر کسی که توان اثبات وجود دنیای پس از مرگ را داشته باشد، پاداش میدهد. او به لس آنجلس میرود تا با ۳ نفر که ادعا کرده اند میتوانند این کار را انجام دهند ملاقات کند، اما خبر ندارد که چه کابوس وحشتناکی در انتظارش است…