7.8

War for the Planet of the Apes (2017)

میمون های بسیار باهوش و جهش یافته به رهبری “سزار” برای تسخیر سیاره زمین وارد نبردی سنگین با ارتش انسان ها می شوند…