4.1

Universal Soldier: The Return (1999)

«لوک دورو» (ژان کلود ون دام)، تنها عضو باقیمانده گروه «سربازان جهانی» اصلی است. او در حال حاضر با «دیکلن کاتنر» (برکلی) روی راه اندازی دوباره ی پروژه ی سربازان جهانی کار می کند. در این پروژه، سربازان جهانی را کامپیوتری به نام «ست» کنترل خواهد کرد. وقتی مقامات دولتی تصمیم می گیرند پروژه را متوقف کنند، «ست» که نمی خواهد «خاموش» شود، دست به فعالیت هایی می زند…