5.2

Twilight (2008)

دختری نوجوان و خجالتی عاشق یک پسر جوان خون آشام می شود و بعد از آن حاضر است هر خطری را بپذیرد تا در کنار او باشد…