7.5

Triumph of the Will (1935)

مستندی جالب و دیدنی درباره حزب نازی در نورنبرگ سال ۱۹۳۴…