7.3

The Way of the Dragon (1972)

«تانگ لونگ» به کشور ایتالیا می رود تا به فامیل هایش در گرداندن رستورانشان کمک کند. اراذل و اوباش محله که تا بحال از خویشاوندان او باج می گرفتند، با آمدن تانگ لونگ در میابند که دیگر نمی توانند مانند سابق به کارشان ادامه دهند و از این رو رئیس‌ آن‌ها برای شکست دادن لانگ یک استاد رزمی آمریکایی را برای مبارزه با او استخدام می کند…