4.7

The Vault (2017)

دو خواهر باید از سر ناچاری برای نجات برادرشان به یک بانک دستبرد بزنند، اما از شانس بدشان بانکی که انتخاب کرده اند یک بانک عادی نیست…