7.1

The Protector (2005)

جنگجویی جوان و بسیار ماهر و قوی بنام «خام» باید به استرالیا برود تا فیل ربوده شده اش را پس بگیرد و سارقان را به سزای عملشان برساند و …