5.1

The Breed (2006)

پنج دانشجوی کالچ که برای سپری کردن آخرهفته به جزیره ای دور افتاده و مرموز میروند؛در آنجا به مهمانانی ناخوانده روبه رو میشوند و برای نجات زندگی خود تلاش کنند…