5.7

The Angriest Man in Brooklyn (2014)

دکتر به یک مرد خسیس میگوید که از زندگی اش تنها ۹۰ دقیقه باقی مانده است و او با عجله زیاد در کمترین زمان ممکن با همسر، برادر و دوستانش آشتی می کند.