4.2

Species III (2004)

“سارا” دختر “ایو” ماموریت خود برای پیدا کردن رابطه ای با انسانها آغاز می کند. اما تیمی از نیروهای ارتشی در جستجوی او هستند، تا قبل از اینکه دیر شود او را نابود کنند …