7.5

Snake in the Eagles Shadow (1978)

خدمت کار جوان مدرسه رزمی استاد لی، چین فو (جکی چان) تصادفاً با استاد پای چای چن (سیو تین ین) پیر مردی که استاد ماهر سبک مشت مار است آشنا می شود و توسط او آموزش داده می شود…