7.9

Rogue One (2016)

در طی جنگی که اتفاق می افتد، حرکتی بسیار خطرناک باعث نابودی و مرگ ستاره درخشان می شود و این آغازی برای جنگ بزرگ تری میشود…