6.8

Resident Evil: Vendetta (2017)

یکمامور ویژه به نام “کریس ردفیلد” برای کمک به همکارش “لیون اسکات کندی” و “ربکا چمبر” به شهر نیویورک می رود و این ۳ نفر می خواهند برای جلوگیری از فروش و انتشار یک ویروس مرگبار توسط شخصی ناشناس و فروشنده اقدام کنند و …