6.6

Power Rangers (2017)

گروهی از دانش آموزان دبیرستانی که صاحب قدرت های خارق العاده و ماورایی شده اند، باید برای نجات دنیا، از توانایی های خود استفاده کنند…