8.1

Platoon (1986)

جوانی ساده و بی تجربه به نام “کریس تیلور” خانواده و دانشگاهش را ترک می کند، تا به صورت داوطلبانه به جنگ ویتنام برود …