8.1

Mad Max: Fury Road (2015)

در آینده ای دور، در حالی که تنها بیابانی خشک از این کره خاکی باقی مانده است، باقیمانده ی نسل انسان ها برای بدست آوردن واجبات زندگی حاضرند یکدیگر را  نابود کنند. مکس، مردی کم حرف که زن و بچه اش را از دست داده است، به تنهایی سفر می کند و در جستجوی صلح می باشد…