5.4

Kill Switch (2017)

پس از اینکه یک آزمایش نظامی برای دستیابی به انرژی ای نامحدود، طبق برنامه پیش نمی رود و موجب فروپاشی جهان می شود، یک خلبان باید برای نجات خانواده و سیاره اش به مبارزه بپردازد…