6.2

Kidnap (2017)

این فیلم زندگی یک مادر عصبانی را دنبال میکند که هیچ چیزی نمی تواند برای بازگرداندن پسر دزدیده شده اش،سر راهش قرار بگیرد…