5.9

Jason Lives: Friday the 13th Part VI (1986)

“تامی جارویس” برای خلاص شدن از دست بدن جیسون به قبرستان می رود، اما به طور تصادفی او را مجددا زنده میکند. جیسون خواهان انتقام است و تامی باید او را یک بار و برای همه شکست دهد …