6.9

Independence Day (1996)

موجودات فضایی با سفینه ای بسیار غول آسا وارد زمین می شوند و هدفشان نابودی کره زمین است و …