5.7

Hierro (2009)

زنی بعد از اینکه فرزندش را از دست میدهد با دلی شکسته به جزیره ای بر میگردد که جنازه فرزندش در آنجا پیدا شده بود.او بعدها متوجه میشود که تنها فرزند او نبوده که کشته شده است و …