5.3

Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

“جیسون” توسط یک دختر از قبر خود آزاد میشود و به این ترتیب قتل هایش را از سر میگیرد …