5.7

Friday the 13th Part III (1982)

“جیسون وورهس” که به سختی از زخم عمیق خود جان سالم به در برده، برای گرفتن انتقام بازگشته است. چند دوست برای یک مهمانی به محلی نزدیک کمپ می روند و اینبار “جیسون” قوی تر از همیشه بازگشته است …