5.9

Final Destination 5 (2011)

همانند قسمت های قبلی، فیلم داستان چند جوان را روایت می کند که هرکدام از آنها به شکل غیرمنتظره ای کشته می شود …