4.3

Fantastic Four (2015)

چهار دانشمند جوان در حال انجام آزمایشی جدید، بطور اتفاقی نیروهای ماورای طبیعی بدست می آورند. اکنون آنها باید از این نیروی خود برای مبارزه با فردی ظالم که قصد تسخیر دنیا را دارد، استفاده کنند …