5.1

Darkman II: The Return of Durant (1995)

“دارکمن” و “دورانت” بازگشته اند و مثل همیشه از هم متنفر هستند. این بار “دورانت” نقشه دارد تا به وسیله سلاحی پیشرفته معاملات مواد مخدر شهر را در دست بگیرد. “دارکمن” تلاش میکند تا وارد میدان شود و او را برای همیشه متوقف کند!