5.3

Cult of Chucky (2017)

نیکا و خانواده اش، گرفتار یک نفرین وجشتناک شده اند؛بعضی از اعضای خانواده به طرز عجیبی مرده اند و خود او نیز دیوانه شده و در تیمارستان به سر می برد،و باز چاکی قصد انتقام دارد و سایه شوم مرگ بر سر نیکا و اعضای خانواده افتاده است…