8.1

Blade Runner 2049 (2017)

یک بلید رانر جوان در جستجوی حقیقت و یافتن یک راز قدیمی است و به دنبال پیدا کردن بلید رانر سابق، “ریک دکارد” می رود که به مدت ۳۰ سال می شود که گم شده و اثری از اون نیست، اما…