5.0

The Grudge 2 (2006)

پس از اتفاقات رخ داده در فیلم اول «آبری» خواهر «کارن» به شهر توکیو می آید که او را از بیمارستان بیرون آورده و همراه خودش به خانه ببرد اما در بیمارستان کارن توسط روح کایاکو تعقیب و آزار و اذیت میشود تا برای نجات خواهرش خودکشی کند که کایاکو به دنبال آبری نرود پس از مرگ کارن آبری همراه با خبرنگاری به نام ایسون برای فهمیدن راز مرگ خواهرش تحقیق میکند…